Forslag til vedtægtsændringer

                                               

                                            Vedtægtsændringer

           

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer, som også er indskrevet i de samlede vedtægter nedenfor.
§ 5 stk. 7 – Nyt dagsordenspunkt til generalforsamlingen ”fremlæggelse af budget for indeværende år”.
§ 8 stk. 4 – Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger formand og næstformand.
§ 11 stk. 2 – Der kan meddeles prokura. En mere præcis formulering i forhold til at kunne udstede fuldmagt.

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er GOK-Randers
Foreningens hjemsted er Randers Kommune
Foreningen er tilknyttet Gigtforeningen og medlem af Dansk Oplysnings Forbund (DOF)

§ 2 Formål

Foreningens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, for derigennem at øge den enkelte deltagers almene og faglige indsigt og færdigheder, samt at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Foreningen vil arbejde for at være et naturligt led/samarbejdspartner i lokalsamfundets kultur, -social og sundhedspolitik, for derigennem at skabe de bedste forhold borger og samfund imellem.
Foreningen vil endvidere – med udgangspunkt i ovenstående, samt FN’s standardregler om tilgængelighed – arbejde for, at alle borgere, får lige adgang til folkeoplysende voksenundervisning.

§ 3 Medlemmer

stk. 1 Som medlemmer kan optages alle over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål.

stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Deltagere

Deltagere er alle, som i foreningen betaler for tilskudsberettiget undervisning under folkeoplysningsloven. Deltagerbetalingen fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

stk. 3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

stk. 4 Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare.

stk. 5 Afstemningen sker skriftligt hvis blot et medlem ønsker det.

stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

stk. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. valg af 2 stemmetællere
4. beretning fra bestyrelsen
5. forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
6. fremlæggelse af budget for indeværende år
7. fastsættelse af medlemskontingent
8. behandling af indkomne forslag
9. valg til bestyrelse og suppleanter hertil
10. valg af revisor og suppleant hertil
11. eventuelt

stk. 8 Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/6 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

stk. 2 Indkaldelse sker skriftligt ved brev til medlemmerne eller ved opslag/annoncering med 8 dages varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 7 Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

stk. 1 Valgmøde for deltagerne afholdes en gang årligt før generalforsamlingen. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved brev til deltagerne eller ved opslag/annoncering.

stk. 2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager over 18 år, for hvilken der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 3 Der vælges en repræsentant og en suppleant.

stk. 4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelse

stk. 1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammensættes således:
1. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Gigtforeningens lokale kredsforening. Kredsforeningen fastsætter selv valgprocedure. I tilfælde af, at den lokale kredsforening ikke kan udpege et medlem, udpeges medlem af Gigtforeningen.
2. Et bestyrelsesmedlem vælges blandt foreningens deltagere jf. § 7.
3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen.
Såfremt det ikke er muligt at vælge en deltagerrepræsentant jf. stk. 1b vælges bestyrelsesmedlemmet blandt foreningens medlemmer jf. stk. 1c.

stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Dog er bestyrelsesmedlemmet valgt blandt foreningens deltagere valgt for 1 år jf. § 7 stk. 4.

stk. 3 Der vælges 1 – 2 suppleanter for 1 år.

stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand og kasserer. Formand og næstformand

stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, kræver det.

stk. 7 Ved indkaldelse til bestyrelsesmøde skal dagsorden angives, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udfaldet.

stk. 8 Bestyrelsen ansætter foreningens daglige leder jf. § 9.

§ 9 Daglig ledelse

Den daglige leder varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

§ 10 Økonomi, regnskab og revision

stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

stk. 3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11 Tegning og hæftelse

stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

stk. 2 Daglig leder kan meddelelses fuldmagt til at modtage indbetalinger og afholde forpligtelser. Der kan meddeles prokura.

stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

§ 12 Eksklusion

Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, hvis medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse. Eksklusionen kan tidligst ske efter et varsel på 14 dage, hvor pågældende forhold kan påtales og begrundes skriftligt. Endelig beslutning træffes af generalforsamlingen på førstkommende generalforsamling.

§ 13 Vedtægtsændring

stk. 1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på foreningens generalforsamling.

stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt og i øvrigt opfylde bestemmelserne i vedtægtens § 5, stk. 8.

stk. 3 Vedtægtsændringer besluttes ved 2/3 stemmeflertal.

§ 14 Opløsning

stk. 1 Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

stk. 2 Opløsningen skal på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer, og på den efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

stk. 3 Hvis foreningens generalforsamling beslutter at opløse foreningen, tilfalder foreningens aktiver almennyttigt arbejde efter generalforsamlingens beslutning.

stk. 4 Det er den sidste og endelige generalforsamling, der tager stilling til evt. aktivers anvendelse, jf. stk. 3.

§ 15 Ikrafttræden
Vedtægterne har virkning umiddelbart efter vedtagelse på foreningens generalforsamling.

Vedtægterne er godkendt på foreningens generalforsamling den 27.01.2005
Vedtægterne er godkendt på foreningens generalforsamling den 17.03.2011
Vedtægterne er godkendt på foreningens generalforsamling den 21.06.2023